Fraskrivelse af Rettigheder | Webly Animationsvideo
16034
page-template-default,page,page-id-16034,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Fraskrivelse af Rettigheder

Handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser

1. Vedtagelse & Anvendelsesområde

1.1. Disse almindelige handelsbetingelser fastlægger de generelle betingelser for Webly ́s ydelser til Kunden og vil være gældende for ethvert køb foretaget af Kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.2. Webly forbeholder sig ret til at tilføje opgaven på www.webly.dk under referencer og i andre markedsføringsmæssige sammenhænge, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.3. Ved køb af ydelser hos Webly inkluderer dette automatisk registrering af Kundens navn, adresse og e-mail i Webly’s systemer og mailinglister. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre Webly opmærksom herpå.

2. Rettigheder

2.1. Ved Rettigheder forstås alle typer af danske og internationale designrettigheder.

2.2. Ved Produktion/Produktionen forstås de ydelser, bl.a. animationsvideo, der skal leveres fra Webly til Kunden.

2.3. Ved Kundens betaling overgår samtlige rettigheder til det samlede Produkt til Kunden. Kunden har ikke ret til helt eller delvist at overdrage (bl.a. kopiere, videregive eller sælge) rettighederne. Webly er forpligtet til at sikre, at alle, der for Webly er involveret i en Produktion, afgiver alle deres rettigheder til Webly, medmindre forhold som licenser, royalties hindrer dette.

2.4. Webly har ret til at anvende dele af Produktet i andre produktioner, hvis moduler komponenter mv. tages ud af kontekst, som er blevet leveret til Kunden. Dog garanteres det, at elementer udviklet specifikt til Kunden ikke bruges til at genskabe en mht. udseende/formål lignende opgave.

2.5. Webly skal tilrettelægge Produktion på en sådan måde, at en tredjemand med tilsvarende kompetencer som Webly kan overtage Produktionen, hvis Webly ikke kan/skal færdiggøre Produktionen.

2.6. Webly fraskriver sig ethvert ansvar for rettighedsmæssige brud efter det leverede produkt er betalt for. Ved rettighedsmæssige brud efter erhvervelse af Webly’s produkter, er ansvaret udelukkende Kundens.

2.7. Webly tager ikke ansvar for at produkter anvendes steder, hvor de fornødne rettigheder ikke er på plads, da dette skal meddeles ved samarbejdets begyndelse.

2.8. Webly’s Produkter er målrettet brug på sociale medier samt på hjemmesider. Landsdækkende eksponering som f.eks. i fjernsyn og radio samt reklamepladser med særligt høj eksponering er ikke tilladt for de Produktioner, Webly leverer med mindre dette er aftalt skriftligt.

3. Underleverandører

3.1. Webly er berettiget til at anvende underleverandører.

4. Betalingsfrist

4.1. Alle kunder har en betalingsfrist på netto 8 dage, medmindre andet er aftalt. Alle betalinger skal ske i danske kroner, medmindre andet er aftalt.

4.2. Ved for sen betaling udsendes der efter forfaldsdato en betalingspåmindelse. Reageres der ikke efter 3 dage på rykkerskrivelse, fremsendes rykker med gebyr på kr. 100,00 ex. moms samt tilskrivning af renter 0,70 procent. Hvis betaling ikke er modtaget 10 dage efter anden rykkerskrivelse, fremsendes rykker 2 på samme måde. Modtages beløbet på rykkerskrivelse 2 ikke indenfor 10 dage fremsendes rykker 3 på samme vis. Herefter sendes sagen til inkasso.

4.3. Af principielle årsager overdrages alle inkassosager til retsforfølgelse. Betales en faktura efter, der er opkrævet renter og
gebyrer, er den første del af beløbet øremærket til betaling af disse. Ved overskridelse af betalingsfrist, vil indbetalinger inddække den ældste del af det samlede udestående.

4.4. Webly kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af Kunden og kan til brug herfor
indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre.

4.5. Hvis Webly ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Kundens
betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Webly berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af Webly. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse.

4.6. Kontant depot forrentes ikke overfor Kunden. Krav fra Kundens side berettiger ikke Kunden til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning.

4.7. Alle ydelser i ordrebekræftelsen er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvor intet andet er opgivet.

4.10. Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl. Udover den tilbudte eller aftalte pris er Webly berettiget til at kræve betaling for (Kunden gøres altid opmærksom på dette forudgående):

4.10.1. Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra Kundens side.
4.10.2. Ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra Kundens side, der ligger uden for afgivende tilbud.
4.10.3. Bestilling/tilkøb af ydelser eller produkter/moduler, der ikke i forvejen indgår i afgivende tilbud.

4.11. Bortfalder en ordre er Webly berettiget til delvis fakturering for udført arbejde.

4.12. Webly forbeholder sig ejendomsforbehold over de til enhver tid solgte og leverede produkter, ydelser og services m.m. indtil den fulde betaling i henhold til Weblys tilgodehavende er Webly i hænde. Ejendomsforbeholdet gælder produkter, programmer, hjemmesider og anden af Webly udviklet eller leveret ydelse af enhver art.

5. Betalingsmåde

5.1. Alle ydelser på Weblys hjemmeside er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle services og ydelser som handles via Webly betales med bankoverførsel.

5.2. Weblys produkter/ydelser leveres specialtilpasset til Kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke ifølge den danske
Forbrugeraftalelov (fortrydelsesret ved fjernsalg).

6. Lovgivningsmæssige krav

6.1. Webly indestår for, at de leverede ydelser på leveringstidspunktet er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Aftalen med Webly fritager ikke Kunden fra de forpligtelser, der påhviler denne i henhold til lovgivningen, herunder lov om behandling af personoplysninger.

7. Mangler

7.1. En ydelse er mangelfuld, hvis den ikke er i overensstemmelse med aftalen.

7.2. Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler ved det leverede, skal skriftlig reklamation straks fremsættes, efter at manglen er
konstateret. Kundens ret til at påberåbe sig mangler ved det leverede bortfalder, hvis Kunden har foretaget rettelser eller ændringer i det af aftalen specificerede og under alle omstændigheder 14 dage efter levering. Efter udløbet af reklamationsfristen bortfalder ethvert krav mod Webly.

7.3. I tilfælde af mangler ved det leverede er Webly forpligtet og berettiget til inden for rimelig tid at foretage afhjælpning.

7.4. Webly er kun ansvarlig for sine egne ydelser. Webly hæfter ikke for fejl eller mangler ved det leverede, hvis disse kan henføres til materiale eller andet, som Kunden selv eller via tredjemand har tilvejebragt til det leverede, herunder ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i Produktet.

7.5. Kunden kan kun nægte betaling med henvisning til, at en ydelse er mangelfuld, hvis Webly har anerkendt indsigelsen skriftligt.

7.6. Gennemfører Webly ikke trods gentagne forsøg afhjælpning af mangler, og må manglerne anses for væsentlige, kan Kunden efter afgivelse af skriftlig påkrav med minimum 7 dages varsel, ophæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag.

8. Kundens Misligholdelse

8.1. Webly kan ved væsentlig misligholdelse fra Kundens side kræve aftalen ophævet og samtid kræve evt. tab og udeståender betalt. Dette kan ske uden varsel.

8.2. Ved væsentlig misligholdelse forstås f.eks. manglende betaling, misbrug af Webly rettigheder, indgivelse af konkursbegæring mod Kunden eller hvis Kunden kommer under rekonstruktionsbehandling og manglende respons på henvendelse fra Webly over længere tid.

8.3. Såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og ikke retter for sig uden ugrundet ophold er Webly berettiget til efter dansk rets almindelige regler at kræve erstatning for et eventuelt tab, som Webly måtte lide som følge heraf.

9. Opsigelse

9.1. Aftalen kan ikke opsiges.

10. Kundens Ansvar

10.1. Det er til enhver tid Kundens pligt at meddele Webly eventuelle ændringer vedrørende adresse, telefonnummer samt mailadresse. Oplysningerne kan gives pr. mail. Da Webly sender faktura ud pr. mail, er det Kundens pligt at informere Webly om eventuelle ændringer i mailadresse. Således skal den oplyste mailadresse, altid være en adresse, som Kunden kan modtage post på. Webly kan ikke holdes ansvarlig for, at en Kunde suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor Kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. mail, fordi mailadressen har været ukorrekt.

11. Ansvarfraskrivelse

11.1. Webly påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign., i forbindelse med anvendelsen af produktet, uanset om Webly har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Webly kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende.

11.2. Dette gælder uanset om Webly selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Weblys funktioner.

11.3. Webly er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for Kunden, i det omfang Kunden har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov. Webly påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld brug, eller andre lignende forhold.

11.4. Weblys samlede totale ansvar overfor Kunden uanset kravets grundlag er endvidere begrænset til et beløb svarende til Kundens betalinger under kontrakten forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet. Tidligere foretagne betalinger fragår ved opgørelsen af begrænsningen ved senere skader.

11.5. Enhver brug af de leverede opgaver sker på Kundens eget ansvar. Webly er ikke ansvarlig for hvilket materiale Kunden skulle tilføje det leverede eller skulle modtage efterfølgende fra tredjemand som opfølgning herpå. Skulle Kunden benytte de af Webly udviklede opgaver på en sådan, at der forelægger et erstatningsansvar for Webly, er Kunden forpligtiget til at friholde Webly for ethvert krav opstået i forbindelse hermed.

11.6. Webly kan ikke holdes til ansvar for forsinkelser, hvis Kunden ikke overholder sin del af aftalen, f.eks. levering af materiale i form af tekst, billeder, rettigheder til materiale, evt. design osv. til aftalte tidspunkter og sygdom af nøglepersonale. Dette gælder også for opgaver med præcis levering.

12. Fortrolighed

12.1. Alt hvad parterne udveksler af oplysninger, materiale mv. er fortroligt, og er at betragte som erhvervshemmeligheder, som ikke må anvendes til andre formål end de formål, oplysningerne er givet til, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller i øvrigt fremgår af omstændighederne.

12.2. Parterne forpligter sig således til i hele aftalens løbetid og i 2 år herefter, at hemmeligholde alle oplysninger, som parterne modtager om den anden parts forretningsgrundlag, idégrundlag, markedsføringsstrategi mv., samt ikke at anvende disse oplysninger i strid med den anden parts interesser.

Webly IVS | CVR 37069825 | +45 6014 6640 | Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg